මෝටර් කාර්මික

මෝටර් කාර්මික

පළ කරන ලදි 18 මාර්තු 9:15 පෙරවරු, රාජගිරිය, කොළඹ
සේවා යෝජකයා:
LOLC Group
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
කුසලතා සහිත ආධුනික
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
1
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න