මල්කඩුවාව වටිනා ව්යාපාරික බිම් කොටසක්

පළ කරන ලදි 29 ජනවාරි 2:37 පව, කුරුණෑගල නගරය, කුරුණෑගල
රු 35,000 මසකට
සංශෝදිත මිල
දේපළ වර්ගය:
ලිපිනය:
Kurunegala-Negombo road, Malkaduwawa.
ප්‍රමාණය:
15 වර්ග අඩි
විස්තරය
Janaka Bogollagama & Co (Pvt) Ltd.
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් අප්රේල් 2016
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Janaka Bogollagama & Company (pvt) Ltd අමතන්න
0374690476
0777370183