ලිපිකරුවන් - කුරුණැගල

Top Career (pvt) ltd සාමාජිකයා විසින් පළකර ඇත
දින 15

රැකියා ස්ථානය
කුරුණෑගල
සමාගම/සේවායෝජකයා
Top Career
රැකියාවේ ස්වභාවය
පූර්ණකාලීන
අවම සුදුසුකම්
සාමාන්‍ය පෙළ
ක්ෂේත්‍රය
මිනිස් බල හා ආරක්ෂක සේවා
ව්යාපාර කාර්යය
පරිපාලන
අධ්‍යාපනය ලැබූ ක්ෂේත්‍රය
වෙනත්
මාසික වැටුප
රු 25,000 - 35,000
උපරිම වයස් සීමාව
35
ස්ත්‍රීපුරුෂ භාවය
දෙපාර්ශ්වයම
අවශ්ය අත්දැකීම් (වසර)
0

තනතුර පිළිබඳව

කුරුණැගල අප ආයතනයට ලිපිකරුවන් සහ ලිපිකාරිනියන් ඉතා ඉක්මනින් අවශයයි
වයස : 18 - 35
35000/ - වැඩි වැටුප්
ප්‍රසාද සහ අනිකුත් සියලුම දිමනා සහිතයි


Top Career (pvt) ltd වෙතින් තවත් දැන්වීම්