ලිපිකරු - R. S. රූපසිංහ උකස්කරුවෝ හොරණ

ලිපිකරු - R. S. රූපසිංහ උකස්කරුවෝ හොරණ

පළ කරන ලදි 08 නොවැ 11:19 පෙරවරු, හොරණ, කළුතර
අයදුම් කළ හැකි අවසාන දිනය පසුවී ඇත
සේවා යෝජකයා:
R.S. Rupasinghe ukaskaruwo (pvt) ltd. Horana
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
මසකට වැටුප:
රු 30,000 - 45,000
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
සාමාන්‍ය පෙළ
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
0
අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය:
2021-10-18
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Sell Fast | Piliyandala | Senvin
සිට සාමාජිකයෙක් නොවැම්බර 2020
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න