ලිපිකරු - බණ්ඩාරගම

පළ කරන ලදි 03 ඔක් 5:55 පව, බණ්ඩාරගම, කළුතර
අයදුම් කළ හැකි අවසාන දිනය පසුවී ඇත
සේවා යෝජකයා:
Private User
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
මසකට වැටුප:
රු 25,000 - 35,000
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
සාමාන්‍ය පෙළ
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
0
අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය:
2021-10-03
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
පළකර ඇත්තේ
Niroshan senaratna