ලිපිකාරිනියන්

ලිපිකාරිනියන්

පළ කරන ලදි 03 අගෝ 6:44 පෙරවරු, මාතලේ නගරය, මාතලේ
අයදුම් කළ හැකි අවසාන දිනය පසුවී ඇත
සේවා යෝජකයා:
private poster
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
මසකට වැටුප:
රු 18,000 - 40,000
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
සාමාන්‍ය පෙළ
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
0
අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය:
2021-08-15
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Shineway Job Supplies Careers
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් ජුලි 2021
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න