කුරුණෑගල සඳගල ඉඩමක් විකිණීමට

පළ කරන ලදි 22 ඔක් 8:03 පව, කුරුණෑගල නගරය, කුරුණෑගල
රු 100,000 පර්ච් එකකට
සංශෝදිත මිල
ලිපිනය:
කුරුණෑගල Sandagala
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
15.0 පර්චස්
විස්තරය
CBH Lands Pvt Ltd
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් දෙසැම්බර් 2017
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
CBH LANDS අමතන්න
0769990007
0769990004
0769990003
0766200800