කුරුණෑගල ප්‍රදේශයෙන් වේටර්වරුන් අවශ්‍යයි.

කුරුණෑගල ප්‍රදේශයෙන් වේටර්වරුන් අවශ්‍යයි.

පළ කරන ලදි 18 ජනවාරි 1:06 පව, කුරුණෑගල නගරය, කුරුණෑගල
අයදුම් කළ හැකි අවසාන දිනය පසුවී ඇත
සේවා යෝජකයා:
Great Ceylon
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
මසකට වැටුප:
රු 35,000 - 55,000
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
සාමාන්‍ය පෙළ
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
0
සේවා යෝජකයාගේ වෙබ් අඩවිය:
අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය:
2022-01-02
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Great Ceylon Careers
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් සැප්තැම්බර් 2021
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න