කුරුණෑගල නුවර පාරෙන්

පළ කරන ලදි 25 සැප් 1:25 පව, ගලගෙදර, නුවර

රු 220,000 පර්ච් එකකට
ලිපිනය:
කුරුණෑගල නුවර පාරෙන්
ඉඩම් වර්ගය:
ව්‍යාපාරික, නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
15.0 පර්චස්
විස්තරය
Prestige Property ( Pvt ) Ltd
සාමාජිකයා
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Prestige Lands (pvt) ltd අමතන්න
0713498498