කුඩා කර්මාන්ත ශාලාව විකිණීම දොඩම්ගොඩ

පළ කරන ලදි 19 පෙබ 10:29 පව, මතුගම, කළුතර
රූ 5,500,000
දේපළ වර්ගය:
ගොඩනැගිල්ල
ලිපිනයන්:
දොඩම්ගොඩ ,දොඩම්ගොඩ
ප්‍රමාණය:
1,900 වර්ග අඩි
විස්තරය
Lion Brokers Horana
සාමාජිකයා
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Ajith Phuspa Kumara Amarasingha අමතන්න
0760590645
0719252452
0777130468
0761773273