කටුනායක නගරයේ අගනා බිම් කොටස්

පළ කරන ලදි 01 අගෝ 2:16 පව, කටුනායක, ගම්පහ
රු 375,000 පර්ච් එකකට
ලිපිනය:
Katunayake Muthuwadiya Road
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික, වෙනත්
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
10.0 පර්චස්
විස්තරය
Guardian Lands Pvt Ltd
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් මැයි 2021
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Guardian Lands Pvt Ltd අමතන්න
0704505518