කටුනායක ගුවන්තොටුපල (පුද් ) අoශ කම්කරු - පිලියන්දල

Talent Job (pvt) Ltd සාමාජිකයා විසින් පළකර ඇත
දින 13

රැකියා ස්ථානය
කොළඹ
සමාගම/සේවායෝජකයා
Talent Job Pvt Ltd
රැකියාවේ ස්වභාවය
පූර්ණකාලීන
අවම සුදුසුකම්
කුසලතා සහිත ආධුනික
ක්ෂේත්‍රය
වෙනත්
ව්යාපාර කාර්යය
වෙනත්
තනතුර/තනතුරු නාමය
ගුවන්තොටුපල (පුද් ) සේවකයින්
අධ්‍යාපනය ලැබූ ක්ෂේත්‍රය
වෙනත්
මාසික වැටුප
රු 35,000 - 38,000
ඇබෑර්තු සංඛ්‍යාව
35
උපරිම වයස් සීමාව
50
ස්ත්‍රීපුරුෂ භාවය
දෙපාර්ශ්වයම
අවශ්ය අත්දැකීම් (වසර)
0

තනතුර පිළිබඳව

ගුවන්තොටුපල පුද්ගලික අoශයට කම්කරුවන් අවශ්‍ය කර තිබේ.

රැකියා අoශ :-
**** කාර්ගෝ ,කේටරින් , ලොන්ඩ්‍රි ,බෙල්ට් ,ආපනශාලා ,ක්ලීනින්

සුදුසුකම් :-
* වයස 18 - 50 අතර
* කාන්තා , පිරිමි දෙපාර්ශවයෙන්ම බදවා ගැනේ.
* පුහුණුව / පලපුරුද්ද අනවශ්‍යයි.

ප්‍රතිලාභ :-
* රැකියාව මත වැටුප 35000/- වැඩි
* ආහාර ,නවාතැන් සැපයේ.

අයදුම් කල යුතු ආකාරය :-
ඔබ මේ සදහා නිවැරදිම පුද්ගලයානම් අයදුම් කිරීම සදහා APPLY FOR THIS JOB හි සදහන් දුරකථන අoකය හරහා අයදුම් කරන්න.


Talent Job (pvt) Ltd වෙතින් තවත් දැන්වීම්