කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් සේවක / සේවිකා - අලව්ව

කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් සේවක / සේවිකා - අලව්ව

පළ කරන ලදි 20 මාර්තු 3:09 පව, අලව්ව, කුරුණෑගල
78නැරඹූ වාර ගණන
සේවා යෝජකයා:
shakthi careers
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
මසකට වැටුප:
රු 50,000 - 55,000
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
කුසලතා සහිත ආධුනික
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
0
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
පළකර ඇත්තේ
Shakthi Pvt Ltd
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් අගෝස්තු 2023
ආරක්‍ෂිත ක්‍රියාපටිපාටි
  • Online වංචාකරුවන්ගෙන් පරිස්සම් වන්න !! ඔබේ Credit / Debit කාඩ් විස්තර සහ OTP පණිවිඩ යනාදිය කිසිඳු 3 වන පාර්ශවයක් සමඟ බෙදා නොගන්න
සියලුම ආරක්‍ෂිත ක්‍රියාපටිපාටි බලන්න