කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකා - කළුතර

කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අංශ සේවක / සේවිකා - කළුතර

පළ කරන ලදි 08 දෙසැ 4:35 පව, කළුතර නගරය, කළුතර
සේවා යෝජකයා:
Shakthi Pvt Ltd
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
මසකට වැටුප:
රු 52,000 - 55,000
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
කුසලතා සහිත ආධුනික
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
0
සේවා යෝජකයාගේ වෙබ් අඩවිය:
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Shakthi Careers
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් ඔක්තෝම්බර් 2021
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න