කර දහයියා (Paddy Seeds Charcoal)

D K Plastic Industries සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට18 ජුලි 3:15 පවජා-එල, ගම්පහ

රු 35

ගිවිස ගත හැකි මිල


කර දහයියා (Paddy Seeds Charcoal)

* Best Quality Media for any cultivation
* Very Low Price with Good Quality
* Ash Free
* 2kg Pack Rs.70/-
______________________________________
🌼🌺🌻🌴🌲🌳🌵🌿🌹🌴🌺🌼🌷🌻🌲
Our Other Product Range;
* High Quality Plastic Flower Pots (Over 60 Designs Available)
* Seedling Trays
* Shade Nets
* UV Polythene
* Grow Bags
* Fertiliser Baskets (Special For Orchid Plants)
* Hand Spryer (1L)
* Watering Cans (5L, 7L & 10L)
* Plastic Price Tags for plant sales
* Quality Compost (5kg, 10kg, 20kg & 50kg)
* Fiber Free Cocopeat Dust (5kg & 13kg)
* Wood Charcoal (2kg, 5kg)
* Rice Seed Husk Charcoal (2kg)
* Coconut Husk Chips (Small, Medium & Large Sizes)
* Cow dung (2kg)

No.1 Quality DK GEO Pots for Orchid ( Dendrobium, Phalaenopsis, Cattleya ) Anthurium ( Lady jane ), Lotus Plants ( Water Lily ), Petunia, Pandanus, Bird Nest, Roses, Boganvila, Begonia, Cactus, and Other Flower Plants.

වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න:
______________________________________
📲 Web : www.dkgeopots.lk
👍🏾 Like us on facebook : www.facebook.com/dkplasticpots
🏇 Follow us on twitter :
⛽️ Google Plus : dkgeopots
🚗 >>> Find our factory outlet on Google Map : Type DK Geo Pots on Google Search bar & Get directions from your place to our factory >>>
🔓 Open every 7 days from 8am to 6pm

**********************************************************
**********************************************************
DK Plastic Industries & DK Agro Trading
Po.Box.123/B1,
Bandigoda,
Ja-ela.
***********************************************************
**********************************************************

මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0777677782
 • 0772221195

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
D K Plastic Industries

Innovation Of Master Growersමෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න

D K Plastic Industries වෙතින් තවත් දැන්වීම්