කොග්ගල වැව පේන ඉසව්වෙන් නිස්කලංක පරිසරයක බිම් කොටස්

පළ කරන ලදි 02 ඔක් 5:05 පව, ගාල්ල නගරය, ගාල්ල
රු 150,000 පර්ච් එකකට
සංශෝදිත මිල
ලිපිනය:
ගාල්ල, හබරාදූව පාර ,අඟුලුගහ
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික, වෙනත්
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
15.0 පර්චස්
විස්තරය
විකිණිමට
Prime Lands
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් අගෝස්තු 2022
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Prime Lands අමතන්න
0714756089