කන්ටේනර්රථ රියදුරන් - මහනුවර

DL Asian (Pvt) Ltd සාමාජිකයා විසින් පළකර ඇත
දින 14

රැකියා ස්ථානය
නුවර
සමාගම/සේවායෝජකයා
DAY LIGHT (PVT)LTD
රැකියාවේ ස්වභාවය
පූර්ණකාලීන
අවම සුදුසුකම්
සාමාන්‍ය පෙළ
ක්ෂේත්‍රය
ආනයන හා අපනයන
ව්යාපාර කාර්යය
වෙනත්
තනතුර/තනතුරු නාමය
කන්ටේනර්රථ රියසහයකින්
අධ්‍යාපනය ලැබූ ක්ෂේත්‍රය
වෙනත්
මාසික වැටුප
රු 40,000 - 75,000
ඇබෑර්තු සංඛ්‍යාව
12
උපරිම වයස් සීමාව
40
අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය
2018-12-21
අවශ්ය අත්දැකීම් (වසර)
0

තනතුර පිළිබඳව

වරාය අනුබද්ද අප පුද්ගලික සමාගමට කන්ටේනර්රථ රියදුරන් හා රියසහයකින් අවශ්‍ය වේ .
🔽වයස අවුරුදු 18-35 අතර ඉල්ලුම් කල හැක .
🔽වැටුප 40000-75000 අතර ලබා ගත හැක .
🔽නිවාඩු හිමිකම් ඇතුළුව තවත් දීමන රැසක් ලබා ගත හැක .
🔽නවාතැන් පහසුකම් සපයනු ලැබේ .
🔽පැමිණීමේ දීමන හා දිරිදීමනා ලබා දේ .
🔽ඔබත් අප ආයතනය හා එක්වීමට කැමැත්තක් දක්වන්නේනම් අපගේ පහත දුරකථන අංකයට අමතන්න .


DL Asian (Pvt) Ltd වෙතින් තවත් දැන්වීම්