කන්ටේනර් රථ සහයකින් - පොළොන්නරුව

කන්ටේනර් රථ සහයකින් - පොළොන්නරුව

පළ කරන ලදි 03 මාර්තු 10:38 පෙරවරු, පොලොන්නරුව, පොලොන්නරුව
අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය: 13 මාර්තු 2021
සේවා යෝජකයා:
transport company
කාර්යභාරය:
වෙනත් රියදුරු
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
මසකට වැටුප:
රු 45,000 - 55,000
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
සාමාන්‍ය පෙළ
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
0
අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය:
2021-03-13
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න