කලුතර මතුගම පාරෙන් ඉඩමක් - දොඩන්ගොඩ

පළ කරන ලදි 15 සැප් 11:09 පව, කළුතර නගරය, කළුතර
රු 265,000 පර්ච් එකකට
ලිපිනය:
දොඩන්ගොඩ
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
10.6 පර්චස්
විස්තරය
Prestige Lands
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් ජනවාරි 2021
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Prestige Lands අමතන්න
0713447447