කළුතර සේරුපිට මාර්ගයට සමීපව බිම් කොටස්

පළ කරන ලදි 01 අගෝ 11:37 පව, කළුතර, කළුතර

රු 70,000 පර්ච් එකකට
සංශෝදිත මිල
ලිපිනය:
බොලොස්සගම, කළුතර
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
12.5 පර්චස්
විස්තරය
Golden Real Estates
සාමාජිකයා
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Golden Real Estate අමතන්න
0705001620