කළුතර පයාගල බිම් කොටස් විකිණීමට

පළ කරන ලදි 17 ජුනි 2:05 පව, කළුතර, කළුතර

රු 125,000 පර්ච් එකකට
සංශෝදිත මිල
ලිපිනය:
Payagala - Land for sale
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
10.0 පර්චස්
විස්තරය
Golden Real Estates
සාමාජිකයා
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Golden Real Estate අමතන්න
0705001618