කළමණාකාර/කළමණාකාරිණී - අලෙවිකරණය

asia group විසින් පළකර ඇත14 අගෝ 2:41 පවහොරණ, කළුතර

රු 12,000 සම්පුර්ණ වැටුප

ගිවිස ගත හැක


HORANA ASIA GROUP
මෙන්න ඔබට අනගි රැකියා අවස්ථාවක්
නව ශාඛාවන් සඳහා කළමණාකාර/කළමණාකාරිණී තනතුරට මාස 03ත් 06ත් අතර කාලයක් පුහුණුකර ස්ථීර තනතුර සඳහා බඳවාගැනීම් මේ දිනවල කඩිනමින් සිදුකරනු ලැබේ
Step 1 අලෙවි පර්ධන නිළධාරී / නිළධාරිනී
(දීමනා සහිත දින 30ක නොමිලේ පුහුණුව දක්ෂ තාවය අනුව මෙම කාලය වෙනස් විය හැක.)
Step 2 සුපවයිසර්
(දීමනා සහිත දින 60ක නොමිලේ පුහුණුව දක්ෂතාවය අනුව මෙම කාලය වෙනස් විය හැක.)
Step 3 නියෝජ්ය කළමණාකාර/කළමණාකාරිණී
⬢ දීමනා සහිත දින 90ක නොමිලේ පුහුණුව දක්ෂතාවය අනුව මෙම කාලය වෙනස් විය හැක.
⬢ පුහුණු කාලය තුළ රු: 25,000 කට නොඅඩු වැටුප් සහ අමතර දීමනා
Step 4 ශාඛා කළමණාකාර/කළමණාකාරිණී
⬢ ස්ථීර වැටුප් / ජීවිත රක්ෂණාවරණය
⬢ අමතර දීමනා සමග රු: 65,000 නොඅඩු ස්ථීර ආදායමක්
සුදුසුකම්
⬢ අ.පො.ස සා.පෙළ හෝ උසස් පෙළ දක්වා
⬢ වයස අවු. 18-30 අතර
අමතර සුදුසුකම්
⬢ උනන්දුව කැපවීම සහ ක්ෂෙතර කියාකාරකම්වල නියැලීමේ හැකියාව
⬢ කි්යාශීලීත්වය
මේ සඳහා ස්තී/පුරුෂ දෙපාර්ශවයටම අයදුම් කල හැකි අතර බඳවා ගැනීම් සීමිත සංඛ්යාවක් බැවින් ඉක්මනින් අයදුම්පතක් සකසා සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා පැමිණෙන්න.
ඉහත සදුසුකම් ඔබ සතු නම් පමණක්
⬢ සාමාජික අංකය ලබා ගැණීමට පහත සඳහන් දුරකතන අංකවලට අමතන්න.
⬢ ඔබේ අවස්ථාව ඉක්මණින් වෙන්කරවා ගෙන සම්මුඛ පරීක්ෂටණයට කඩිනමින් පැමිණෙන්න.
⬢ 0716834971 හෝ 0753753507 ( sarath)

asiagrouop.rivisiahorana@gmail.com

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


වැටුප:
රු 12,000 සම්පුර්ණ වැටුප (ගිවිස ගත හැක)
කර්මාන්ත:
ප්‍රචාරණය සහා අළෙවිකරණය
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න