ඇණවුමේ සාරාංශය

Kitchex Glass Top 4 Burner Stove

Kitchex Glass Top 4 Burner Stove

වැල්ලම්පිටිය, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 19,355

රු 24,50021% OFF
භාණ්ඩයේ මිල
රු 24,500
වට්ටම්:
රු 5,145
එකතුව:
රු 19,355
ප්‍රවාහන ගාස්තුවක් අයකෙරෙනු ඇත
  • 1
  • 2
  • 3

භාණ්ඩ එවිය යුතු ලිපිනය