කිරිදිවැල නගර සීමාවේ ප්චස් 12.5ක බ්ම් කැබලි කිහිපයක් විකිණීමට

පළ කරන ලදි 02 අගෝ 3:26 පව, කැලණිය, ගම්පහ

රු 130,000 පර්ච් එකකට
සංශෝදිත මිල
ලිපිනය:
කිරිදිවැල
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
12.5 පර්චස්
විස්තරය
Guardian Lands (Pvt) Ltd
සාමාජිකයා
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Guardian Lands (Pvt) Ltd අමතන්න
0715317317