කඩවතට අසන්නව සුන්දර පරිසරයක්

පළ කරන ලදි 01 ඔක් 6:18 පෙරවරු, කඩවත, ගම්පහ

රු 112,000 පර්ච් එකකට
සංශෝදිත මිල
ලිපිනය:
kandy road pasyala
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික, වෙනත්
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
12.5 පර්චස්
විස්තරය
Guardian Lands (Pvt) Ltd
සාමාජිකයා
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Guardian Lands (Pvt) Ltd අමතන්න
0713836836