කඩුවෙලින් ඉඩම්

පළ කරන ලදි 17 ජුනි 6:34 පව, කඩුවෙල, කොළඹ

රු 1,450,000 සම්පුර්ණ මිල
සංශෝදිත මිල
ලිපිනය:
බෝමීරිය පාර කඩුවෙල
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
8.9 පර්චස්
විස්තරය
Prestige Lands ( Pvt ) Ltd
සාමාජිකයා
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Prestige Lands ( Pvt ) Ltd අමතන්න
0711156156