කඩ කාමරයක් බදු දීමට දෙමටගොඩ

පළ කරන ලදි 15 සැප් 6:46 පව, කොළඹ 9, කොළඹ
රු 15,000 මසකට
සංශෝදිත මිල
දේපළ වර්ගය:
ලිපිනය:
බේස්ලයින් පාර.දෙමටගොඩ
ප්‍රමාණය:
200 වර්ග අඩි
විස්තරය
කුලියට
anuruddika
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
anuruddika අමතන්න
0766306003