කාර්යාල සහයක - Kelaniya

nimthara printers තහවුරු කළ විසින් පළකර ඇත
දින 35
වෙනත් රැකියාවකට අයදුම් කරන්න.

රැකියා ස්ථානය
ගම්පහ
සමාගම/සේවායෝජකයා
Nimthara Printers
රැකියාවේ ස්වභාවය
පූර්ණකාලීන
අවම සුදුසුකම්
සාමාන්‍ය පෙළ
ක්ෂේත්‍රය
නිෂ්පාදන
ව්යාපාර කාර්යය
නිෂ්පාදනය
තනතුර/තනතුරු නාමය
Rider
මාසික වැටුප
රු 20,000 - 24,000
ඇබෑර්තු සංඛ්‍යාව
1
උපරිම වයස් සීමාව
30
ස්ත්‍රීපුරුෂ භාවය
පුරුෂ
අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය
2018-09-21
කුසලතා
Motorbike Riding
අවශ්ය අත්දැකීම් (වසර)
0

තනතුර පිළිබඳව

කැළණිය පට්ටිවිල පිහිටි මුද්‍රණ කටයුතු කරන ආයතනයකට යතුරැපැදියෙන් ගොස් කොළඹ සහ අවට එදිනෙදා කටයුතු කරගෙන පැමිණීය හැකි අයකු අවශ්‍යකර තිබේ.
යතුරැපැදි පැදවීම සදහා බලපත්‍ර තිබිය යුතුය.
අ.පො.ස සාමාන්‍යපෙළ සමත් ලිිවීමේ සහ කියවීමේ හැකියාව තිබිය යතුය.(සරල ඉංග්‍රිසි ඇතුලුව)
දිනපතා සේවයට පැමිණ කැපවී සේවය කළ හැකි අය පමණක් අයදුම් කරන්න.
මුලීක වැටුප රැ.24000/-

වෙනත් රැකියාවකට අයදුම් කරන්න.

සමාන දැන්විම්