කාර්යාල පිරිසිදු කරන්නන් (පිරිමි / ගැහැණු)

පළ කරන ලදි 03 මැයි 2:09 පව, නුගේගොඩ, කොළඹ
අයදුම් කළ හැකි අවසාන දිනය පසුවී ඇත
සේවා යෝජකයා:
Piyoma Chemicals (Pvt) Ltd
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
මසකට වැටුප:
රු 20,000 - 25,000
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
සාමාන්‍ය පෙළ
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
1
සේවා යෝජකයාගේ වෙබ් අඩවිය:
අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය:
2021-06-03
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
පළකර ඇත්තේ
Piyoma Chemicals (Pvt) Ltd