ඉමදූව නගරයේන් බිමි කොටස් විකිණීමට

පළ කරන ලදි 02 ඔක් 4:33 පව, ගාල්ල නගරය, ගාල්ල
රු 310,000 පර්ච් එකකට
ලිපිනය:
ඉමදූව ගාල්ල
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික, වෙනත්
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
12.0 පර්චස්
විස්තරය
විකිණිමට
Prime Lands
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් අගෝස්තු 2022
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Prime Lands අමතන්න
0710215261