ඉඩම - නුගගහලන්ද අලුත්ගම

පළ කරන ලදි 01 අගෝ 2:17 පව, මතුගම, කළුතර
රු 175,000 පර්ච් එකකට
සංශෝදිත මිල
ලිපිනය:
නුගගහලන්ද අලුත්ගම
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
14.0 පර්චස්
විස්තරය
Guardian Lands Pvt Ltd
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් මැයි 2021
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Guardian Lands Pvt Ltd අමතන්න
0704505517