හොරණ රත්නපුර ප්‍රධාන මාර්ගයට ආසන්න ඉඩම විකිණීම

පළ කරන ලදි 24 පෙබ 7:00 පව, රත්නපුර, රත්නපුර
රු 22,500,000 සම්පුර්ණ මිල
ලිපිනය:
කිරිඇල්ල ,කිරිඇල්ල
ඉඩම් වර්ගය:
ව්‍යාපාරික, නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
5.0 අක්කර
විස්තරය
Lion Brokers Horana
සාමාජිකයා
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Ajith Phuspa Kumara Amarasingha අමතන්න
0760590645
0719252452
0777130468
0761773273