මෙම භාණ්ඩය අලෙවි වී අවසානයි!

පන්නිපිටිය ට පිවිසී සෞඛ්‍ය සේවා, වෛද්‍ය උපකරණ හා සැපයුම් කාණ්ඩයේ අලුත්ම දැන්වීම් බලන්න