හංවැල්ල වේයන්ගොඩ බස් පාරට සම්පව අගනා බිම් කැබලි කිහිපයක් විකිණීමට

පළ කරන ලදි 02 අගෝ 2:15 පව, වේයන්ගොඩ, ගම්පහ

රු 1,250,000 පර්ච් එකකට
සංශෝදිත මිල
ලිපිනය:
කිරිදිවැල
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
12.5 පර්චස්
විස්තරය
Guardian Lands (Pvt) Ltd
සාමාජිකයා
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Guardian Lands (Pvt) Ltd අමතන්න
0715317317