ඇණවුමේ සාරාංශය

Head Leg Adjustable Hospital Patient Bed

Head Leg Adjustable Hospital Patient Bed

පන්නිපිටිය, සෞඛ්‍ය සේවා, වෛද්‍ය උපකරණ හා සැපයුම්

රු 45,000

භාණ්ඩයේ මිල
රු 45,000
ප්‍රවාහන ගාස්තුවක් අයකෙරෙනු ඇත
  • 1
  • 2
  • 3

භාණ්ඩ එවිය යුතු ලිපිනය