හබරාදුව සංචාරක පාරාදීසය ආසන්නයෙන් බිම් කොටස්

පළ කරන ලදි 02 ඔක් 10:19 පෙරවරු, ගාල්ල නගරය, ගාල්ල
රු 120,000 පර්ච් එකකට
සංශෝදිත මිල
ලිපිනය:
Galle akkurassa road Agulugaha
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික, වෙනත්
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
20.0 පර්චස්
විස්තරය
විකිණිමට
Prime Lands
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් අගෝස්තු 2022
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Prime Lands අමතන්න
0706295423