ගුවන්තොටුළ ඇසුරුම් සේවක

ගුවන්තොටුළ ඇසුරුම් සේවක

පළ කරන ලදි 19 මාර්තු 1:51 පව, මාවතගම, කුරුණෑගල
222නැරඹූ වාර ගණන
සේවා යෝජකයා:
NEXTSTAR OCCUPATE CONSULTANCIES (PVT) LTD
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
මසකට වැටුප:
රු 45,000 - 50,000
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
සාමාන්‍ය පෙළ
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
0
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Next Gen Consulting කුරුණෑගල
Next Gen Consulting
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් පෙබරවාරි 2024
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
ආරක්‍ෂිත ක්‍රියාපටිපාටි
  • Online වංචාකරුවන්ගෙන් පරිස්සම් වන්න !! ඔබේ Credit / Debit කාඩ් විස්තර සහ OTP පණිවිඩ යනාදිය කිසිඳු 3 වන පාර්ශවයක් සමඟ බෙදා නොගන්න
සියලුම ආරක්‍ෂිත ක්‍රියාපටිපාටි බලන්න