ගනකාධිකාරිවරියක් හෝ ගනකාධිකාරිවරයේක් සහ වෙළද සේවක සේවිකාවන් - පිළියන්දල

S.A.L Engineers විසින් පළකර ඇත
දින 29

රැකියා ස්ථානය
කොළඹ
සමාගම/සේවායෝජකයා
S A L Stainless Steel
රැකියාවේ ස්වභාවය
පූර්ණකාලීන
ක්ෂේත්‍රය
ඉංජිනේරු
ව්යාපාර කාර්යය
ගිණුම් හා මූල්‍ය
තනතුර/තනතුරු නාමය
වෙළද සේවක සේවිකාවන්
අවශ්ය අත්දැකීම් (වසර)
1

තනතුර පිළිබඳව

පිළියන්දල ප්‍රදේශයේ පිහිටි අයතනයක ගිනුම්කරන කටයුතු සදහා ගනකාධිකාරිවරියක් හෝ ගනකාධිකාරිවරයේක් සහ වෙළද සේවක සේවිකාවන් අවශ්‍යව ඇත.
* පරීගනක දැනුම තිබිය යුතුය
* පළපුරුද්ද මත ඉහල වැටුප්


සමාන දැන්විම්