ගිණුම් සහයිකා - මීගමුව

Smart Products Lanka (Pvt) Ltd සාමාජිකයා විසින් පළකර ඇත
දින 11
වෙනත් රැකියාවකට අයදුම් කරන්න.

රැකියා ස්ථානය
ගම්පහ
සමාගම/සේවායෝජකයා
SMART PRODUCTS LANKA(PVT)LTD
රැකියාවේ ස්වභාවය
පූර්ණකාලීන
අවම සුදුසුකම්
සාමාන්‍ය පෙළ
ක්ෂේත්‍රය
ඉංජිනේරු
ව්යාපාර කාර්යය
ගිණුම් හා මූල්‍ය
තනතුර/තනතුරු නාමය
ගිණුම් සහයිකා
අධ්‍යාපනය ලැබූ ක්ෂේත්‍රය
ගිණුම්කරණය
ඇබෑර්තු සංඛ්‍යාව
2
ස්ත්‍රීපුරුෂ භාවය
ස්ත්‍රී
අවශ්ය අත්දැකීම් (වසර)
0

තනතුර පිළිබඳව

ගිණුම් සහයිකා - මීගමුව

සෝලා විදුලිබල ක්ෂේත්‍රයේ පුරෝගාමීන් වන අප ආයතනයට ඉහත තනතුර සදහා
මනා කැපවීමක් හා ආත්ම සංයමයකින් හෙබි දක්ෂයින් බදවා ගනී.

සුදුසුකම් :

-වාණිජ අංශයෙන් උසස් පෙළ සමත් හෝ
- සාමාන්ය පෙළ ඉහළ ප්රතිඵල සමග 2018 උසස් පෙළ වාණිජ අංශයෙන් පෙනී සිටි
.-වයස අවුරුදු 25 ට අඩු

ඔබ අප හා එක් වීමට කැමති නම් සහ ඉහත සුදුසුකම් සපුරා ඇත්නම් , ඔබව සම්බන්ධ කරගත හැකි දුරකථන අංකයක් සහිත ජීව දත්ත සටහනක් දැන්ම පහත විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න.

වෙනත් රැකියාවකට අයදුම් කරන්න.

Smart Products Lanka (Pvt) Ltd වෙතින් තවත් දැන්වීම්