ගාල්ල වංචාවල හන්දියේන් අගනා බිමි කොටස විකිණීමට

පළ කරන ලදි 16 අගෝ 5:55 පව, ගාල්ල නගරය, ගාල්ල
රු 800,000 පර්ච් එකකට
ලිපිනය:
වංචාවල ගාල්ල
ඉඩම් වර්ගය:
ව්‍යාපාරික, නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
10.0 පර්චස්
විස්තරය
විකිණිමට
Prime Lands
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් අගෝස්තු 2022
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Prime Lands අමතන්න
0710215261