ගාල්ල - පෝද්දල හංදියෙන් බිම් කොටස් විකිණීම

පළ කරන ලදි 15 අගෝ 8:42 පෙරවරු, ගාල්ල නගරය, ගාල්ල
රු 300,000 පර්ච් එකකට
ලිපිනය:
පෝද්දල ගාල්ල
ඉඩම් වර්ගය:
ව්‍යාපාරික, නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
8.0 පර්චස්
විස්තරය
Prime Group
AUTH AGENT
සිට සාමාජිකයෙක් පෙබරවාරි 2017
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Prime Lands අමතන්න
0710215261