ගාල්ල නගර සභා සීමාවෙන් කදිම ඉඩමක්

පළ කරන ලදි 15 අගෝ 2:20 පව, ගාල්ල නගරය, ගාල්ල
රු 650,000 පර්ච් එකකට
සංශෝදිත මිල
ලිපිනය:
Galle Milinduwa
ඉඩම් වර්ගය:
ව්‍යාපාරික, නේවාසික, වෙනත්
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
8.0 පර්චස්
විස්තරය
විකිණිමට
Prime Lands
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් අගෝස්තු 2022
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Prime Lands අමතන්න
0706295423