ගාල්ල අකුරැස්ස පාරෙන් ඉඩමක් විකිණීමට

පළ කරන ලදි 16 අගෝ 11:50 පෙරවරු, ගාල්ල නගරය, ගාල්ල
රු 330,000 පර්ච් එකකට
සංශෝදිත මිල
ලිපිනය:
akuressa road,bogahagoda
ඉඩම් වර්ගය:
ව්‍යාපාරික, නේවාසික, වෙනත්
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
10.0 පර්චස්
විස්තරය
විකිණිමට
Prime Lands
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් අගෝස්තු 2022
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Prime Lands අමතන්න
0713756038