Content Writer (Full-Time)

Content Writer (Full-Time)

පළ කරන ලදි 01 සැප් 2:21 පව, කොළඹ 3, කොළඹ
සේවා යෝජකයා:
Selfie Mobile (Pvt) Ltd
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
සාමාන්‍ය පෙළ
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
1
සේවා යෝජකයාගේ වෙබ් අඩවිය:
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
පළකර ඇත්තේ
Selfie Mobile - Liberty