මෙම ඇබෑර්තු සඳහා බඳවාගැනීම් අවසාන වී ඇත!

කොළඹ 2 ට පිවිසී ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා කාණ්ඩයේ අලුත්ම දැන්වීම් බලන්න