ෆෝක්ලිෆ්ට් පුහුණු/නුපුහුණු - මාතලේ

පළ කරන ලදි 29 ජුලි 3:40 පව, මාතලේ නගරය, මාතලේ
අයදුම් කළ හැකි අවසාන දිනය පසුවී ඇත
සේවා යෝජකයා:
VDR(PVT)LTD
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
මසකට වැටුප:
රු 35,000 - 65,000
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
කුසලතා සහිත ආධුනික
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
0
අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය:
2021-08-26
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
පළකර ඇත්තේ
VDR (PVT) LTD
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් අප්රේල් 2018