ඩිස්ප්ලේ සහ ටචි ගිය පෝන් ගන්නවා

මිත්‍රානන්ද බණ්ඩාර විසින් අවශ්‍යව ඇත 1 ජුලි 11:53 පවමොනරාගල, මොණරාගල


Disply toch giyapu phone salli walata miladi ganu labe onama wargaye disply toch giya phon tibe num pahata ankaya amatanna obata sadarana ganak laba denu labe

මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0789207884

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

චැට්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න