ඩිමො හන්දියට නුදුරින් වටිනා ඉඩමක් - කිරිබත්ගොඩ

පළ කරන ලදි 15 සැප් 7:41 පව, කිරිබත්ගොඩ, ගම්පහ
රු 375,000 පර්ච් එකකට
ලිපිනය:
දික්වෙල පාරෙන්
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
10.0 පර්චස්
විස්තරය
Prestige Lands
සාමාජිකයා
සිට සාමාජිකයෙක් ජනවාරි 2021
සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Prestige Lands අමතන්න
0713447447