බර වාහන රියදුරු මහතුන් -කුලියාපිටිය

DL Asian (Pvt) Ltd සාමාජිකයා විසින් පළකර ඇත
දින 11

රැකියා ස්ථානය
කුරුණෑගල
සමාගම/සේවායෝජකයා
PAHANYA TRANPORT
රැකියාවේ ස්වභාවය
පූර්ණකාලීන
අවම සුදුසුකම්
සාමාන්‍ය පෙළ
ක්ෂේත්‍රය
රථවාහන
ව්යාපාර කාර්යය
කාර්ය සම්පාදනය
තනතුර/තනතුරු නාමය
බර වාහන රියදුරු මහතුන්
අධ්‍යාපනය ලැබූ ක්ෂේත්‍රය
වෙනත්
මාසික වැටුප
රු 45,000 - 50,000
ඇබෑර්තු සංඛ්‍යාව
4
උපරිම වයස් සීමාව
50
ස්ත්‍රීපුරුෂ භාවය
පුරුෂ
අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය
2020-03-15
අවශ්ය අත්දැකීම් (වසර)
0

තනතුර පිළිබඳව

පුද්ගලික සමාගමකට බර වාහන රියදුරු මහතුන් අවශ්‍ය කර තිබේ
↺වැටුප 55000 දක්වා
↺අහාර නවාතැන් පහසුකම්
↺වාහනය මත වැටුප් වෙනස් වේ
↺වැටුප් වර්දකයන් වාර්ෂිකව
↺etf /epf පහසුකම්


DL Asian (Pvt) Ltd වෙතින් තවත් දැන්වීම්