බර වාහන රියදුරු මහතුන්-ගම්පහ

බර වාහන රියදුරු මහතුන්-ගම්පහ

පළ කරන ලදි 13 පෙබ 3:53 පව, ගම්පහ, ගම්පහ
අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය: 13 මාර්තු 2021
සේවා යෝජකයා:
privet poster
කාර්යභාරය:
බර වාහන රියදුරු
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණකාලීන
මසකට වැටුප:
රු 55,000 - 60,000
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:
සාමාන්‍ය පෙළ
අවශ්‍ය සේවා පළපුරුද්ද (අවුරුදු):
0
අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය:
2021-03-13
තනතුර පිළිබඳව
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න